GSD ICT Services B.V.

Voor een snelle en betaalbare computer reparatie in Brunssum en omstreken kiest u natuurlijk voor Computerwinkel Brunssum! Wij repareren computers, laptops, servers, etc. Niet goed = geld terug. 100% tevredenheidsgarantie!
Hours: Mo-Fri 10am-7pm Sa 10am-22pm Su 10am-21pm
Currency accepted: Euro
Payment accepted: Cash, Credit Card
Website:

De algemene leveringsvoorwaarden van GSD-ICT services BV welke voor consumenten en organisaties zijn bepaald. Voor zakelijke overeenkomsten gelden afwijkende afspraken. Een exemplaar kunt u zowel via Adobe PDF reader raadplegen als download dan wel een exemplaar opvragen bij service@gsd-ictservices.nl

 

Statutaire naam:

GSD ICT-Services B.V.

Wilhelminastraat 6

6441 AE Brunssum

Tel: 045-7440445

Mail: service@gsd-ictservices.nl

KvK: 59095229 Maastricht

 

IBAN: NL92 INGB 0006 3443 95

BIC: INGBNL2A

BTW: NL8533.15.255.B01

Bereikbaar: Maandag t/m Vrijdag 08:30 – 16:30

 

Definities

– Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met GSD ICT-Services BV

– Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij GSD ICT-Services BV via een technisch systeem voor de verkoop op afstand gebruik maakt voor het online verkopen van producten en/of diensten aan gebruikers via communicatie op afstand.

– Communicatie op afstand: Een technisch systeem waarbij consument en GSD ICT-Services BV niet gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

– Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht

– Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor consumenten om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

– Dag: Kalenderdag

– Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

– Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GSD ICT-Services BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Maastricht onder het nummer 59095229 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook via Internet te raadplegen, zie https://www.gsd-ictservices.nl/algemene-voorwaarden

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij GSD ICT-Services BV als leverancier van producten en diensten optreed.

1.3 Onder consument wordt verstaan: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met GSD ICT-Services BV

1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten aanvaard de consument de algemene voorwaarden van GSD-ICT Services BV. De algemene voorwaarden worden bij inschrijving beschikbaar gesteld alvorens consument een bestelling plaatst.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke goedkeuring van GSD ICT-Services BV worden afgeweken, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

 1. Betaling

2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van contant, iDEAL en vooruit boeking. GSD-ICT Services BV behoudt zich het recht de betalingswijze zelf veranderen of aan te passen in kosten. Hierbij wordt de wens van de consument zover mogelijk in acht genomen.

2.2.Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals bepaald in art. 2.1 van deze Voorwaarden. GSD-ICT Services BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om tussen partijen nadere betalingsvoorwaarden vast te stellen.

2.3 Cheques, Credit Cards en contanten uit het buitenland en vreemde valuta’s worden door GSD-ICT Services BV niet geaccepteerd.

2.4 Niet tijdige betalingen geeft GSD-ICT Services BV het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

 

2.5 Door GSD ICT-Services in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geeft de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Bij verstrijken van de betalingstermijn zijn alle betalingen uit welke hoofd dan ook direct opeisbaar door GSD-ICT Services BV.

2.6 Vooruit- en facturatie betalingen doet u op bankrekening IBAN NL90 INGB 0006344395 ten name van GSD ICT-Services BV Brunssum. Orders worden bij vooruitbetaling verwerkt zodra een betaling op de rekening van GSD-ICT Services BV is ontvangen.

2.7 GSD ICT-Services kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

2.10 Bij niet of niet tijdige betaling is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de klant vanaf die dag over het openstaande bedrag rente verschuldigd vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, van minimaal de wettelijk geldende rente.

 

2.11 Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die GSD-ICT Services BV , als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betaling-) verplichtingen, heeft moeten maken. De voortvloeiende (incasso)kosten worden klant in rekening gebracht

 

2.12 In geval van niet tijdige betaling is GSD-ICT Services BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

1.Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder aftrek of verrekening ontvangen zijn.

2.Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft GSD-ICT Services BV het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van ophogingen dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

4.Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde emailadres. U ontvangt hiervoor een email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.

 

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen genoemd op de website van GSD ICT-Services zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van grafische- en typefouten.

3.2 Alle prijzen genoemd op de website van GSD ICT-Services zijn vermeld met het Euro (€) valuta, tenzij anders aangegeven.

3.3 Alle prijzen vermeld door GSD ICT-Services zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De consument kan ervoor kiezen om de weergave hierin standaard op exclusief BTW vermelding te plaatsen.

3.4 Alle prijzen vermeld op GSD-ICT Services BV zijn exclusief verzendkosten en exclusief kosten voor betalingswijze.

3.5 Aanbiedingen van GSD-ICT Services BV wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.6 Alle aanbiedingen van GSD ICT-Services zijn vrijblijvend en GSD-ICT Services BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

3.7 Prijswijzigingen zullen na totstandkoming van de overeenkomst niet wijzigen tenzij dit door GSD-ICT Services BV is bedongen waarbij consument bij wijziging altijd gebruik kan maken van een opzegging van de overeenkomst.

 

 1. Levering

4.1 De levering van producten en diensten vindt alleen plaats binnen Nederland, België en Duitsland.

4.2 GSD-ICT Services BV kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort of backorder zal de klant binnen 30 dagen na ingangsdatum van de koopovereenkomst worden geïnformeerd.

4.3 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van GSD-ICT Services BV. De maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te

ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan GSD-ICT Services BV. De klant heeft geen recht op schadevergoeding bij overschrijding van de leveringstermijn.

4.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de klant in ontvangst wordt genomen op het tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.5 De klant is verplicht om de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient de Klant binnen twee (2) weken schriftelijk en gemotiveerd aan GSD-ICT Services BV te melden.

4.6 GSD-ICT Services BV is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door GSD-ICT Services BV gedragen. Een nalevering vindt plaats zodra bestelde producten op voorraad zijn of een alternatief product voorhanden is en akkoord is bevonden door de klant.

4.7 Retour oude hardware

De Klant krijgt de mogelijkheid om oude hardware in te leveren welke bij GSD-ICT Services BV is aangeschaft, dit conform de regeling van ICT Milieu. Klant dient tevens een factuur of ordernummer bij zijn retour te vermelden en dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verpakkingswijze. GSD-ICT Services BV behoudt zich het recht ondeugdelijke verpakkingen te weigeren.

Producten die in aanmerking komen voor een degelijke regeling zijn:

– apparaten die stroom gebruiken. Dit kan via een snoer, een batterij of door voeding via een ander apparaat.

– complete apparaten, dat wil zeggen onderdelen vallen niet onder de reikwijdte van de WEEE- richtlijn. Voorbeelden van onderdelen zijn: interne modems, moederborden, geluidskaarten, interne drives, koelers, etc.

– randapparatuur valt wel onder de reikwijdte, zoals externe modems, externe drives, muizen, toetsenborden, monitoren, etc.

 

 1. Wet Koop op afstand / Afkoelingsperiode

5.1 Indien de consument het product niet wenst af te nemen kan de consument zijn bestelde product(en) zonder enige reden van opgaaf retourneren binnen veertien (14) werkdagen waarbij de koopovereenkomst wordt ontbonden. Alvorens de producten retour kunnen worden gestuurd dient de klant hiervan melding te maken aan GSD-ICT Services BV. Dit is noodzakelijk voor een correcte registratie van de retourzending. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling niet is verbroken. Een eventueel reeds ontvangen betaling aan GSD-ICT Services BV wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen aan de klant terugbetaald. De kosten bij gebruikmaking van de afkoelingsperiode zijn voor rekening van de consument.

5.2 Eisen die GSD-ICT Services BV stelt aan retourneren zijn:

– Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden.

– De producten mogen niet geactiveerd/gebruikt zijn.

– Complete onbeschadigde en originele verpakking dient aanwezig te zijn waar geen eigen kenmerken op zijn geplaatst. Product dient in verkoopbare staat te zijn.

– Verzegelingen mogen niet verbroken zijn (bv. Software of Hardware-seal). GSD-ICT Services BV heeft het recht om gebruikte artikelen die retour gestuurd zijn zonder opgave van reden te weigeren of middels een restockingfee te herwaarderen.

5.3 De consument kan alleen met verzoek voor retour komen binnen 14 werkdagen na levering.

5.4 GSD-ICT Services BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5.5 Het ruilen of terugsturen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld in-ear hoofdtelefoons), is niet mogelijk.

5.6 De bovenstaande bepalingen zijn alleen van toepassing voor consumenten, Voor zakelijke klanten gelden andere bepalingen die van toepassing zijn bij koop op afstand conform het Nederlands recht.

 

 1. Aansprakelijkheid

6.1 GSD-ICT Services BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

6.2 Indien een bestelling na verzendbevestiging nog niet is ontvangen en/of er schade binnen 24 uur na ontvangst van de levering is gemeld aan GSD-ICT Services BV ontvangt de klant kosteloos een nieuw product welke in de officiële bestelling was geplaatst.

6.3 GSD-ICT Services BV kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

 

 1. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige toekomende rechten van de klant, heeft GSD-ICT Services BV het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant en zonder dat GSD-ICT Services BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GSD-ICT Services BV kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of overige in het verkeer geldende opvattingen aan GSD-ICT Services BV kan worden toegerekend.

 

 1. Afbeeldingen

8.1 Plaatjes die op de site, folders en kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product(en). GSD-ICT Services BV aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen, specificaties of teksten op de website.

8.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

 1. Garantie

9.1 GSD-ICT Services BV hanteert als uitgangspunt de standaard garantieperiode welke door de toeleverancier wordt gegeven op een product, tenzij anders is overeengekomen. GSD-ICT Services BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitgebreidere garantieperiode dan welke is voorgeschreven door de toeleverancier. GSD-ICT Services BV respecteert de wettelijke rechten en vorderingen welke de wet aan de consument toekent

9.2 Indien een product defect raakt rekenen wij geen kosten om een garantieafhandeling voor de klant te verzorgen indien dit binnen de fabrikantgarantietermijn valt. De klant staat vrij om zelf een defect rechtstreeks te laten repareren. Deze kosten zijn exclusief de kosten die eventueel voor de reparatie door de fabrikant worden belast en/of onderzoekskosten.

9.3 Garantie op producten vervalt bij:

– het verlopen van de garantieperiode

– bij onzorgvuldig gebruik

– indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant

– indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires

– software anders dan de meegeleverde systeemsoftware

9.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.

 

 1. Verzendkosten

10.1 GSD-ICT Services BV berekent de verzendkosten per bestelling. De actuele verzendkosten kunt u vinden op de site van Computerknallers, https://www.computerknallers.nl/levertijd-en-verzendkosten

10.2 GSD-ICT Services BV heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. Verzendkosten zijn afhankelijk van onze logistieke partners. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen. Deze tarieven kan de klant vooraf altijd specifiek opvragen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

GSD-ICT Services BV behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door GSD-ICT Services BV aan de Klant geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door GSD-ICT Services BV ten behoeve van de consument in het kader van de levering van goederen en/of diensten verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat GSD-ICT Services BV van de Klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de consument in de nakoming van de tussen GSD-ICT Services BV en de consument gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag CISG wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van GSD-ICT Services BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

12.4 Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over geleverde producten en/of diensten van GSD-ICT Services BV neemt u dan bij voorkeur per email contact op met ons via service@gsd-ictservices.nl . GSD ICT-Services neemt binnen 14 dagen contact met u op.

 

 

 1. Diensten

13.1 In het geval dat GSD-ICT Services BV een offerte zendt, en de klant schriftelijk hiermee akkoord is gegaan, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 In geval van grove schending van de betalingstermijn deadline te weten 14 dagen na factuurdatum is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan GSD-ICT Services BV verschuldigd. Hiervoor wordt 4% over het openstaande bedrag per maand in rekening gebracht, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

13.3 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door GSD-ICT Services BV bent u € 19,95 verschuldigd aan administratiekosten en indien GSD ICT-Services zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van GSD-ICT Services BV om in plaats daarvan de daadwerkelijke incassokosten te vorderen.

13.4 De consument is niet toegestaan verrekening toe te passen. Verrekeningen kunnen uitsluitend pas na overleg met GSD-ICT Services BV worden toegepast indien hiervoor toestemming is verleend door GSD-ICT Services BV.

 

 1. RMA (return materials authorised)

14.1 De consument dient per email, of welke communicatiemiddel dan ook, een RMA-nummer aan te vragen. Na het RMA-nummer moet het product(en) op eigen kosten opgestuurd worden naar GSD-ICT Services BV, deze kosten kunt u niet verhalen op GSD-ICT Services BV tenzij het een DOA betreft. GSD-ICT Services BV zal er naar streven om binnen 48 uur na ontvangst van het defecte product(en) aangeven of het product(en) in aanmerking komen voor een RMA-procedure.

14.2 Bij een RMA-procedure/zending dient GSD-ICT Services BV te worden voorzien van RMA-nummer, factuur een duidelijke omschrijving van het defect product. Zonder deze gegevens zal GSD-ICT Services BV de RMA-aanvraag niet in behandeling nemen.

14.3 GSD-ICT Services BV is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data tijdens een RMA-proces, het is wenselijk dat alle data wordt opslagen op een andere locatie alvorens het defecte product(en)/syste(e)m(en) naar GSD-ICT Services BV word verstuurd.

14.4 RMA Procedure bij GSD-ICT Services BV is gebaseerd op Carry-in. Dit is exclusief artikelen die on-site garantie hebben bij de fabrikant. Bij een aantal fabrikanten kan de eindgebruiker rechtstreeks terecht voor de DOA/garantieafhandeling een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om deze producten gerepareerd te krijgen. Voor specifieke voorwaarden betreffend afhandeling van een RMA procedure kan men dit navragen bij GSD-ICT Services BV daar de garantiebepalingen van de fabrikanten voortdurend aan aanpassingen onderhevig zijn. Voor de wijze van afhandeling kan telefonisch contact worden opgenomen met de RMA-afdeling van GSD-ICT Services BV. GSD-ICT Services BV hanteert doorgaans first-in first-out principe.

14.5 Indien GSD-ICT Services BV het gerepareerde artikel naar de klant retourneert dienen wij hiervoor € 8,00 verzendkosten in rekening te brengen.

14.6 Indien een RMA-verzoek onterecht is wordt er €50,00 onderzoekskosten in rekening gebracht.

14.7 Een RMA-procedure duurt maximaal 12 weken, waarbij de consument deze tijdsduur zal respecteren.

14.8 Indien het RMA-procedure langer duurt dan 12 weken heeft de consument het recht op een nieuw product die rechtstreeks vanuit de voorraad zal geleverd worden.

14.9 De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van GSD-ICT Services BV.

14.10 Indien het product binnen 2 weken na ontvangst defecten vertoond kan deze direct omgeruild worden voor een nieuw exemplaar, mits op voorraad en wij daadwerkelijk het defect hebben erkend. De hierdoor gemaakte verzendkosten kunnen niet op GSD-ICT Services BV verhaald worden.

14.11 DOA’s worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 7 werkdagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking word geretourneerd. GSD-ICT Services BV aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door GSD-ICT Services BV opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin verkoper deze zaken aan koper had afgeleverd.

14.12 Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper.

14.13 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan GSD-ICT Services BV.

14.14 Wanneer een product onder DOA valt kan de consument de gemaakte transportkosten verhalen bij GSD-ICT Services BV met een maximum van €8,00 per retour, deze kosten zullen binnen een week nadat het RMA-proces is afgehandeld gecrediteerd worden.

14.15 Indien het product niet meer geproduceerd wordt zal GSD-ICT Services BV het product voor de huidige dagwaarde crediteren, niet meer dan wat gefactureerd is.

 

 1. Annuleren van bestellingen

 

Indien het opgegeven leveringsperiode 30 dagen overschrijdt krijgt de klant de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per email).

 

 1. Overige

16.1 Wanneer door GSD-ICT Services BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Enige soepelheid bij het gebruik van deze Algemene Voorwaarden door GSD-ICT Services BV ontleent de klant geen enkel recht daarop.

16.2 Indien een of meer van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten met GSD-ICT Services BV in strijd is met geldende wettelijke voorschriften, zal deze bepaling(en) komen te vervallen en vervangen worden door een door GSD-ICT Services BV gewijzigde rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

16.3 GSD-ICT Services BV is bevoegd om bij eventuele uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 1. Privacy

De klant van GSD-ICT Services BV geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke GSD-ICT Services BV in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van GSD-ICT Services BV. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht.

 

Algemene leveringsvoorwaarden organisaties.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen GSD-ICT Services BV en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GSD-ICT Services BV bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereiste, is daaronder tevens begrepen email.

 

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten

1.Alle aanbiedingen van GSD-ICT Services BV zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.

2.Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door GSD-ICT Services BV is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door GSD-ICT Services BV te zijn bevestigd.

3.GSD-ICT Services BV heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

4.Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor GSD-ICT Services BV tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van GSD-ICT Services BV automatisch voor nabestellingen.

5.Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens GSD-ICT Services BV.

 

Artikel 3. Levering

1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf/leverancier.

2.De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door GSD-ICT Services BV is overeengekomen – het moment (naar keuze van GSD-ICT Services BV) waarop GSD-ICT Services BV de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.

3.Indien de wederpartij GSD-ICT Services BV niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door GSD-ICT Services BV is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.

4.Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is GSD-ICT Services BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

 

Artikel 4. Herroepingsrecht (annuleren van order)

1.Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat GSD-ICT Services BV te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.

2.De voorwaarden die GSD-ICT Services BV stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):

* Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van GSD-ICT Services BV.

* De retourzending geschiedt ten allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van GSD-ICT Services BV wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.

3.Kosten en schades die voor GSD-ICT Services BV gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.

4.Het recht tot annulering geldt niet in geval van:

* Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;

* Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;

* OP=OP, outlet en koopjescorner producten;

* Producten waarvan GSD-ICT Services BV uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

 

Artikel 5. Levertijd

1.Door GSD-ICT Services BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2.Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij GSD-ICT Services BV schriftelijk in gebreke te stellen.

3.De door GSD-ICT Services BV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

4.Het is GSD-ICT Services BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is GSD-ICT Services BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6. Technische eisen enz.

1.Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is GSD-ICT Services BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door GSD-ICT Services BV bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.

2.Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door GSD-ICT Services BV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 8. Ontbinding

1.Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door GSD-ICT Services BV ontbonden worden in de volgende gevallen:

* indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;

* indien na het sluiten van de overeenkomst aan GSD-ICT Services BV omstandigheden ter kennis komen die GSD-ICT Services BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

* indien GSD-ICT Services BV de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

* in genoemde gevallen is GSD-ICT Services BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van GSD-ICT Services BV schadevergoeding te vorderen.

2.In geval van ontbinding door GSD-ICT Services BV is de wederpartij jegens GSD-ICT Services BV schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van GSD-ICT Services BV om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

 

Artikel 9. Garantie

1.De wederpartij heeft jegens GSD-ICT Services BV enkel recht op garantie indien en voor zover aan GSD-ICT Services BV (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van GSD-ICT Services BV of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is GSD-ICT Services BV niet gehouden.

2.De wederpartij heeft jegens GSD-ICT Services BV enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens GSD-ICT Services BV heeft voldaan.

3.Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door GSD-ICT Services BV geleverde zaken blijven het eigendom van GSD-ICT Services BV totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met GSD-ICT Services BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.Door GSD-ICT Services BV geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.

3.De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.

4.Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan GSD-ICT Services BV dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin GSD-ICT Services BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GSD-ICT Services BV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht GSD-ICT Services BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6.De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

1.De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

* of de juiste zaken zijn geleverd;

* of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;

* of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2.Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan GSD-ICT Services BV te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt GSD-ICT Services BV geacht correct geleverd te hebben.

3.Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt GSD-ICT Services BV klachten niet in behandeling. GSD-ICT Services BV heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door GSD-ICT Services BV aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.

4.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan GSD-ICT Services BV te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door GSD-ICT Services BV geschiedt niet aan huis.

5.Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan GSD-ICT Services BV worden geretourneerd.

6.De wederpartij dient zelf voor het feitelijke retourneren zorg te dragen, en voor eigen rekening en risico.

 7.Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van GSD-ICT Services BV of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

 

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door GSD-ICT Services BV afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:

* in Euro

* inclusief BTW

* exclusief verzend- of transportkosten

* af fabriek/bedrijf

* exclusief heffingen op mediadragers

* exclusief wettelijke heffingen en/of verwijderingsbijdrage

2.Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.

3.Indien GSD-ICT Services BV met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is GSD-ICT Services BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien GSD-ICT Services BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.

4.Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens GSD-ICT Services BV.

 

Artikel 14. Betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, op een door GSD-ICT Services BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Afwijkende betaaltermijnen dienen na akkoord GSD ICT-Services te worden ingeregeld tegen meerkosten.

2.GSD-ICT Services BV heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.

3.Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.

4.Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.

5.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van GSD-ICT Services BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens GSD-ICT Services BV onmiddellijk door GSD-ICT Services BV opeisbaar zijn.

6.Betaling dient plaats te vinden zonder korting, deelbetaling of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van GSD-ICT Services BV.

7.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1.GSD-ICT Services BV is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van GSD-ICT Services BV of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.

2.De aansprakelijkheid van GSD-ICT Services BV is ten alle tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van GSD-ICT Services BV in een onderhevig geval aan GSD-ICT Services BV uitkeert.

3.Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en GSD-ICT Services BV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van GSD-ICT Services BV beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.In geen geval is GSD-ICT Services BV aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.

5.De wederpartij vrijwaart GSD-ICT Services BV voor aanspraken door derden.

 

Artikel 16. Overmacht

1.Onder overmacht wordt verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GSD-ICT Services BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GSD-ICT Services BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van GSD-ICT Services BV en werkstakingen in het bedrijf van GSD-ICT Services BV daaronder begrepen.

2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van GSD-ICT Services BV opgeschort. Gedurende overmacht heeft GSD-ICT Services BV altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor GSD-ICT Services BV tot schadevergoeding bestaat.

3.Indien de overmacht situatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop GSD-ICT Services BV haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij –

na inachtneming van artikel 5 lid 2 – het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.Indien GSD-ICT Services BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.